POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH/ POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając ze Sklepu Internetowego www.diamentgaleria.pl przekazujesz nam swoje dane osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność.

Dokument, który czytasz, zawiera informacje o zasadach, na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe i przysługujących Ci w związku z tym uprawnieniach. Odzwierciedla on wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

 1. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest Diament Firma Jubilerska  z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Ostrobramska 75c II p. lok. 2.17,04-175 Warszawa.

Z Administratorem możesz skontaktować się poprzez: e-mail na adres galeriadiament@gmail.com , telefon pod numer 691 60 30 60 lub list na adres: Diament Firma Jubilerska  ul. Ostrobramska 75c II p. lok. 2.17,04-175 Warszawa

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dokonywanie zakupu bez rejestracji lub logowania w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie Internetowym www.diamentgaleria.pl imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy i numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

 • w celu realizacji zamówień składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego Diament Online;
 • w celu zawarcia oraz realizacji umowy/ transakcji, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności z Diament Firma Jubilerska (podstawa z art. 6 ust 1 lit. A / B RODO);
 • w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
 • w celu oceny ryzyka kredytowego i weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);na podstawie obowiązku wynikającego z art. 560 Kodeksu Cywilnego. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

Rejestracja w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się w Sklepie Internetowym www.diamentgaleria.pl   , tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, płeć, nazwa firmy i numer NIP przetwarzane są:

 • w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w Sklepie Internetowym www.diamentgaleria.pl;
 • w celu realizacji zamówień składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego www.diamentgaleria.pl;
 • w celu zawarcia oraz realizacji umowy/ transakcji, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności z Diament Firma Jubilerska(podstawa z art. 6 ust 1 lit. A / B RODO);
 • w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
 • w celu oceny ryzyka kredytowego i weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);na podstawie obowiązku wynikającego z art. 560 Kodeksu Cywilnego. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

Dokonywanie zakupu w sklepie stacjonarnym

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w sklepie stacjonarnym:  imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy i numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

 • w celu zawarcia oraz realizacji umowy/ transakcji, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności z Diament Firma Jubilerska(podstawa z art. 6 ust 1 lit. A / B RODO);
 • w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
 • w celu oceny ryzyka kredytowego i weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu rozpatrywania reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);na podstawie obowiązku wynikającego z art. 560 Kodeksu Cywilnego. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. F RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz z Diament Firma Jubilerska  , bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto, w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym www.diamentgaleria.pl i sklepie stacjonarnym  oraz informacje z konta użytkownika. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Diament Firma Jubilerska  przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Diament Firma Jubilerska  (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):

 • Twoje dane podane w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, skargi lub sugestie (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość reagowania na pytania, skargi i sugestie Klientów);
 • Twoje dane, jak również dane innych użytkowników Sklepu Internetowego www.diamentgaleria.pl  w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom).

III. Informacja o profilowaniu

Nie przewidujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym nie będziemy stosować wobec tych danych profilowania.

IV.Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom powiązanym z Diament Firma Jubilerska  , partnerom Administratora, czyli firmom które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, organom publicznym tj. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie.

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności) temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności.

Administrator oraz inne instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz tajemnicę zawodową, co stanowi art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który brzmi: Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

V.Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi Twojego konta użytkownika, będziemy je przetwarzać do momentu odpowiednio, Twojej rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie Internetowym www.diamentgaleria.pl . Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń.

Diament Firma Jubilerska  zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem lub transakcją).

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów obejmujących przedstawiania Ci informacji marketingowych, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, skargę lub sugestię, a także badania satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a my nie będziemy mogli wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec Twoich praw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VI.Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Diament Firma Jubilerska  Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
 • Prawo do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu przetwarzania Twoich danych osobowych, czynności będziemy podejmować tylko za Twoją zgodą.
 • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych.
 • Cofnięcie zgody na komunikację marketingową.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z nami na podane powyżej w pkt I dane kontaktowe.

Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz także samodzielnie edytować (zakładka „Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: galeriadiament@gmail.com  lub dostarczyć do sklepu stacjonarnego.

Skarga do organu nadzorczego: Masz prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

VII. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest jednym z warunków zawarcia i wykonywania transakcji z Diament Firma Jubilerska  , wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów firmy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy/ transakcji i tym samym świadczenia Tobie usług:

 • dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym www.diamentgaleria.pl  Z tego powodu podanie podstawowych danych (tożsamość użytkownika, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy) jest konieczne dla dokonania zakupu w Sklepie Internetowym. Niepodanie danych wymaganych na etapie rejestracji konta użytkownika Sklepu internetowego www.diamentgaleria.pl uniemożliwi rejestrację konta użytkownika.
 • dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Stacjonarnym Diament Firma Jubilerska . Z tego powodu podanie podstawowych danych wymaganych do wystawienia dokumentu sprzedaży ew. adresu pocztowego jest konieczne dla dokonania zakupu.

VIII. Zasady bezpieczeństwa

Dla Twojego bezpieczeństwa, pamiętaj o:

 • ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr, dużych i małych liter oraz znaku specjalnego;
 • wylogowaniu się ze strony www.diamentgaleria.pl po zakończonej sesji. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony, wylogowanie ze strony nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”;
 • zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nie przekazywaniu danych jakimkolwiek osobom trzecim;
 • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
 • korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które podajesz;
 • jeśli jednak korzystasz ze strony lub Sklepu internetowego za pomocą obcego komputera, pamiętaj, aby nie zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z komputera po Tobie.

IX. Informacje techniczne – pliki cookie

Podczas korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego www.diamentgaleria.pl na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego www.diamentgaleria.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego www.diamentgaleria.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze Sklepu Internetowego korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego  www.diamentgaleria.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

 • pliki niezbędne do działania Sklepu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego www.diamentgaleria.pl, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
 • pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
 • pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;
 • pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zostaną Ci wyświetlone produkty dostosowane do Twoich zainteresowań itp.;
 • pliki reklamowe – pliki umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy. Pliki te mogą być wykorzystywane przez Sklep lub przez współpracujące ze Sklepem podmioty świadczące usługi reklamowe, dzięki czemu może zostać wyświetlona Ci reklama dostosowana do Twoich zainteresowań, a ilość wyświetleń reklamy może być limitowana dzięki czemu reklamy będą mniej uciążliwe itp.
 • pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których korzystasz, ze Sklepem. Na stronie Sklepu Internetowego www.diamentgaleria.pl dysponujemy także zintegrowanymi wtyczkami w formie przycisków zintegrowanych z mediami społecznościowymi. Oznacza to, że jeśli klikniesz jeden z takich przycisków (jak np. „Udostępnij na Facebooku”) pewne informacje mogą zostać udostępnione dostawcom mediów społecznościowych. Jeśli w danym momencie jesteś zalogowany na konto w konkretnym medium społecznościowym, dostawca tej usługi  może połączyć te informacje z Twoim kontem na kanale społecznościowym. Przypominamy, że inne serwisy, w tym serwisy społecznościowe, mogą wykorzystywać pliki cookies we własnym zakresie, na zasadach określonych w polityce prywatności danego serwisu.

Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się, na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na nie zapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w Sklepie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji “Pomoc” Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne:

Korzystamy również z geolokalizacji, tj. sprawdzamy, z jakiej lokalizacji (kontynentu, kraju, województwa i miejscowości) składasz zamówienie. Jeżeli sprzedaż danego produktu w Twojej lokalizacji jest zabroniona, nie będziesz mógł złożyć zamówienia na ten produkt, o czym zostaniesz powiadomiony specjalnym komunikatem.

Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

X. Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.